Reglement voor de bescherming van privacy en persoonsgegevens

Algemeen
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is opgesteld ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn, bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo). Dit reglement verstrekt informatie over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de Wbp en de Wgbo.

De Nationale Trombose Dienst
Bij De Nationale Trombose Dienst (vanaf hier "NTD") worden bepaalde persoonsgegevens van u verwerkt. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen behandelen en voor de administratieve afhandeling van uw behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld ter bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het melden van ernstige bijwerkingen).

De NTD is volgens de Wbp verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die in haar organisatie plaatsvindt. De NTD voldoet als volgt aan haar verplichtingen:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  - Zorg- en serviceverlening.
  - Doelmatig beheer en beleid.
  - Ondersteuning van onderzoek, onderwijs en voorlichting.
  - Geanonimiseerde terugkoppeling voor inzicht-, benchmark- en leerdoeleinden. 
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden. 
 • Alle medewerkers van de NTD hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. 
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. 
 • Uw persoonsgegevens worden nooit gedeeld met derde partijen, die niet direct bij uw behandeling betrokken zijn, met uitzondering van situaties waarin de NTD daartoe wettelijk verplicht wordt. 
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar. 

Uw rechten 
U hebt de volgende rechten:

 • Recht om te weten of persoonsgegevens van u verwerkt worden. 
 • Recht op inzage en afschrift van die gegevens. 
 • Recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw gegevens te vragen. Dit kan echter afgewezen worden indien het bewaren van de gegevens voor een derde van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven. 
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring aan uw gegevens. 
 • Het recht om u tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
 • Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, uw curator of mentor).

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
De NTD heeft de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de NTD voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts of specialist waar u onder behandeling bent of de apotheker die een recept verwerkt).

Opvragen medische gegevens overleden cliënt
Het verstrekken van de gegevens is toegestaan indien aannemelijk is of aannemelijk gemaakt kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of indien er zwaarwegende belangen zijn. Een verzoek hiertoe dient goed te worden beargumenteerd omdat het de NTD vraagt haar zwijgplicht te doorbreken.

Meerderjarigheid

De Wgbo beschouwt de cliënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen.

Inzage of kopie
U hebt het recht om uw medisch dossier in te zien. Het is ook mogelijk een kopie op te vragen van (delen van) uw dossier, maar daar kunnen kosten voor in rekening worden gebracht. Die worden u altijd vooraf aangegeven. Als richtlijn geldt € 0,20 per te kopiëren bladzijde.

Verzoek tot vernietiging
U hebt het recht uw dossier te laten vernietigen. Binnen één maand na uw verzoek ontvangt u bericht of aan het verzoek wordt voldaan. Als het verzoek wordt afgewezen, zal dat worden gemotiveerd.

Machtiging
In geval van een kopie van uw dossier wordt dit aan u persoonlijk naar het bij ons bekende huisadres toegezonden. Als u deze kopie liever af wilt halen, dan kunt u hiervoor iemand machtigen. Daarvoor is een duidelijke machtigingsbrief en officiële legitimatiebewijzen van u en de gemachtigde noodzakelijk.

Aanvraagformulieren en procedures
Indien u gebruik wilt maken van uw recht, dan moet dat schriftelijk worden aangevraagd. Het formulier hiervoor kunt u opvragen bij onze Servicedesk