Nieuwsbrief januari 2017

13-1-2017

Graag wil ik u, via deze nieuwsbrief, om uw aandacht vragen voor een aantal belangrijke aandachtspunten aangaande de trombosebehandeling van uw cliënt.  

Belangrijk: altijd inloggen met persoonlijk account!

Het komt regelmatig voor dat medewerkers binnen de Geholpen Trombosezorg software niet op hun eigen account blijken in te loggen, maar op het account van een collega. Via deze weg willen we jullie erop attenderen dat dit niet de bedoeling is. Een medewerker dient altijd vanuit zijn/haar eigen account te werken. Door in te loggen op het account van een collega en daar vervolgens in te werken, komt er aan een bericht ook de naam van die collega te hangen en dus niet van degene die het daadwerkelijke bericht heeft aangemaakt en verstuurd. Dat kan, in het geval van problemen en/of complicaties, de verkeerde indruk wekken of ervoor zorgen dat een verkeerde persoon wordt gewezen/aangesproken op een vergissing of fout bij een cliënt, en dat is niet wenselijk.

Als er sprake blijkt van een vergeten wachtwoord dat kan men dat bij het hoofdaanspreekpunt binnen het team navragen. Is deze persoon niet bereikbaar, dan kan men contact opnemen met onze servicedesk.

Zouden jullie dit nog even onder de aandacht willen brengen bij alle collega's binnen jullie team?

Dank voor jullie medewerking.

 

 

Belang van het Geholpen Trombosezorg certificaat

Terugkijkend op het afgelopen jaar blijkt het helaas toch voor te komen dat een medewerker Geholpen Trombosezorg uitvoert zonder hiervoor, middels de verplichte e-learning, gecertificeerd te zijn.

De NTD kan dit, als eindverantwoordelijke zorg partij, niet goedkeuren en toelaten. Deze situatie brengt risico's met zich mee, zowel voor de cliënt, het team, alsmede voor de NTD en dat is absoluut geen wenselijke situatie. Stel dat er iets fout gaat in de trombosezorg van de cliënt en dit blijkt veroorzaakt te zijn door een medewerker die hier niet officieel voor gecertificeerd is? Dit heeft negatieve gevolgen voor alle betrokken partijen.

Om Geholpen Trombosezorg te kunnen en mogen verlenen aan een cliënt, dient men minimaal gecertificeerd te zijn door het volgen en behalen van de e-learning. Hierin wordt de basis rondom Geholpen Trombosezorg uitgebreid toegelicht en getoetst. Aansluitend dient een medewerker de NTD training op kantoor te hebben gevolgd, of het praktijk gedeelte te leren via het Train de Trainer principe. Hierbij traint een reeds gecertificeerde en ervaren medewerker de nieuwe collega in het leren prikken/meten en het gebruik van de website. Alleen door het volgen van dit traject is een medewerker gekwalificeerd en bevoegd om Geholpen Trombosezorg te verlenen binnen een team.

Shutterstock 116099578 Daarom ons dringende verzoek en advies: voorkom dat er binnen jullie team Geholpen Trombosezorg wordt geleverd door een ongeschoolde medewerker. Wordt dit toch binnen jullie team gesignaleerd, zorg dan dat het hoofdaanspreekpunt de desbetreffende collega z.s.m. registreert in de website, zie ook de handleiding Geholpen Trombosezorg. Vervolgens zal de medewerker per e-mail een bevestiging ontvangen met persoonlijke inloggegevens waarmee men vervolgens de e-learning kan volgen en voltooien. Het praktijkgedeelte dient aansluitend door de reeds gecertificeerde collega's te worden gegeven.
Wij vertrouwen erop dat jullie hier als team goed mee omgaan om ervoor te zorgen dat Geholpen Trombosezorg ook in 2017 op een professionele manier wordt uitgevoerd.

 

 

Het doorgeven van Ingrepen en Opnames

Vanuit een aantal teams hebben wij het afgelopen jaar signalen ontvangen over de hoeveelheid werk rondom het doorgeven van een ingreep of een opname van een cliënt.

Ingrepen en opnames zijn in de website door te geven in het dossier van de desbetreffende cliënt via de optie "Ingrepen en Opnames" in het linker menu van de software.
Hierbij worden een aantal gegevens gevraagd:

 • Korte Beschrijving van de Ingreep: vul hier het soort ingreep in.
 • Type: vink hier Ingreep of Opname aan.
 • Datum Ingreep/Opname: vul hier de datum in ( indien bekend)

Vervolgens wordt er om een korte omschrijving van de ingreep gevraagd middels de volgende vragen:

 • Waar vindt de ingreep/opname plaats?
 • Is de afdeling bekend?
 • Wat is de naam van de behandelend specialist?
 • Is er een advies gegeven omtrent uw bloedverdunning?

Indien een of meerdere vragen bij de aanmelding van de ingreep of opname niet wordt doorgegeven, ontvangt het team een vragenlijst van onze medische staf, waarin om aanvullende gegevens wordt gevraagd. Juist deze vragenlijst blijkt vaak als lastig en bewerkelijk te worden ervaren. Wij snappen dat dit, in combinatie met jullie andere werkzaamheden, een tijdrovende klus kan zijn. Echter, om een juist peroperatief beleid en het daarbij behorende doseerschema ruim op tijd aan te kunnen passen aan de wensen van de uitvoerend specialist, is het voor onze medische afdeling van groot belang dat de benodigde gegevens op tijd én volledig worden aangeleverd.

1004854 88618726

Deze aanvullende werkzaamheden zijn onderdeel van de totale trombosezorg rondom een cliënt en zijn meegenomen in de vergoeding die jullie per cliënt ontvangen voor de geleverde trombosezorg. Indien de werkzaamheden rondom het doorgeven van een ingreep of opname, toch meer tijd in beslag neemt, dan valt dit onder de administratieve werkzaamheden tijdens kantoortijd.

Om te voorkomen dat jullie bij het doorgeven van een ingreep of opname (te) veel tijd zijn bij het aanleveren van de benodigde informatie volgen hier een aantal tips:

 • Zodra een cliënt of mantelzorger een ingreep of opname doorgeeft, stel dan direct de vragen zoals die ook in de website gesteld worden. (type ingreep/ waar/afdeling/specialist en antistollingsbeleid)
 • Zorg er daarnaast voor dat het dossier altijd up-to-date is, m.a.w. geef alle medische wijzigingen op het gebied van indicaties/contra-indicaties direct door middels een bericht vanuit het dossier en pas medicatie aan in het dossier. Wacht hiermee niet tot het moment van een ingreep of opname. Op deze manier is de medische situatie van een cliënt altijd actueel en ben je ten tijde van een ingreep of opname minder tijd kwijt aan opvragen van de actuele situatie bij cliënt, huisarts of specialist.

Mede dankzij jullie inzet bij het aanleveren van de benodigde gegevens bij een ingreep of opname kunnen we er met elkaar voor zorgen dat de cliënt zorg op maat krijgt en de kans op complicaties minimaliseren.

Bij een Ingreep of Opname heeft het ziekenhuis de verplichting om een cliënt bij ontslag opnieuw aan te melden bij de NTD. De NTD heeft een vernieuwde versie van de Ingrepenbrief in gebruik genomen, welke vanuit het dossier van de cliënt is uit te printen. Mochten er dus nog "oude" Ingrepenbrieven in omloop zijn of bij cliënten thuis in de toilettas zitten, vervang deze dan z.s.m. door de nieuwe versie. Daarnaast dient deze brief niet alleen gebruikt te worden bij een opname met een ingreep, maar ook bij een opname zonder ingreep, immers alle cliënten die zijn opgenomen dienen bij ontslag opnieuw te worden aangemeld bij de NTD, ongeacht de reden van opname.

 

 

Gebruik van de meetapparaten

Het ene team werkt al jaren met Geholpen Trombosezorg, het andere team is nog maar net gestart. In beide gevallen is het juiste gebruik van de geleverde meetapparatuur van groot belang voor de kwaliteit & continuïteit van deze trombosezorg.

Ter verduidelijking volgt hier een kort overzicht over het juiste gebruik van de geleverde meetapparaten:

 • Per team worden er standaard 2 INR meetapparaten geleverd door de NTD. Deze meetapparaten zijn in bruikleen.
 • De verantwoordelijkheid voor het gebruik van de beide meetapparaten ligt volledig bij het team.
 • Indien een team beide meetapparaten gebruikt is het dan ook de verantwoordelijkheid van het team dat de meetapparaten te allen tijde beschikbaar zijn voor een volgende collega en/of dienst.
 • Indien er problemen zijn met een meetapparaat dient er contact opgenomen te worden met onze Service Desk: 088-0038880.